toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Rozporządzenie uchylające obszary HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz.1087).

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński

 

Pobierz Rozporządzenie