toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 14 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 6/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

z dnia 14 lipca 2021 r.

uchylające Rozporządzenie nr 6/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie nr 6/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych (Dz. Urz. Woj. Łódź z 2021. poz. 2149).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu łęczyckiego.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie Izabela Antonkiewicz