Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451) określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego. Wskazuje również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności (załącznik nr 1 - pobierz).

 

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących budynków lub pomieszczeń, czyli jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia planowanej działalności, musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. Wyżej wymieniony projekt należy złożyć wraz z wnioskiem (załącznik nr 2 - pobierz) i potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta w Kutnie) o jego zatwierdzenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie wraz z wnioskiem należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz. 434) (załącznik nr 3 - pobierz). Powiatowy Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza przedłożony projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.


Po uzyskaniu przez podmiot decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu, przedsiębiorca musi złożyć wniosek (załącznik nr 4 - pobierz) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta w Kutnie) o wpis do rejestru zakładów Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadaje takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii w/w decyzji.