Informacja na temat możliwości prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

 Szczegółowe warunki pozwalające na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, w tym wielkość, zakres i obszar produkcji, jak również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

 

Podmiot zamierzający prowadzić sprzedaż bezpośrednią, musi sporządzić:

 

- projekt technologiczny, zgodny z wymaganiami jakie powinien spełniać projekt technologiczny, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz. 434) dla miejsca, w którym będzie odbywała się produkcja;

- wyżej wymieniony projekt należy złożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu technologicznego i potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta Kutno) do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Jeżeli projekt technologiczny odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną zatwierdzającą przedłożony projekt technologiczny.

 

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu, podmiot musi złożyć:

- wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta Kutno) o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (wniosek - pobierz).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do Wykazu podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i nadaje Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny.

 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii w/w decyzji z nadanym Weterynaryjnym Numerem Identyfikacyjnym.

 

Zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1077 ze zmianami), pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 w/w ustawy, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym.