Nabór urzędowych lekarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu do wykonywania czynności określonych w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018r., poz. 1557) na terenie powiatu  kutnowskiego i łęczyckiego.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie; www.piw.kutno.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 24 337-17-00.

 

 


 

 

Załącznik do zarządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie nr 15/2016

 

Procedura wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1482 z późn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009r. nr 93, poz. 767 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004r. nr 89, poz. 860 z późn. zmianami).

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz. U. UE. L.139.206 z dnia 25 czerwca 2004r.; Polskie wydanie specjalne,rozdz.3, tom45,str. 75 z późn. zmianami)

 

Cel procedury:

Jednolity sposób postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie przy wyznaczeniu na czas określony lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do czynności, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.

 

Postępowanie:

I . Gotowość do wyznaczenia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnieudostępnia formularz Gotowości do wyznaczenia (załącznikdo niniejszejprocedury) lekarzom weterynarii i innym osobom zainteresowanym  wyznaczeniem w miejscu oraz na stronie internetowej urzędu, celem zastosowania powyżej wskazanego dokumentu wynika z potrzeby wyznaczenia do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej znacznie większej liczby osób spełniających kryteria wyznaczenia, niż zamieszkuje w powiatach kutnowskim i łęczyckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie musi mieć wiedzę, kto potencjalnie jest zainteresowany wyznaczeniem oraz jakiego obszaru lub zakładu może dotyczyć wyznaczenie. Z uwagi na specyficzne uwarunkowanie wynikające z potrzeby obsadzenia w różnych zakładach i obszarach ok 150 osób wyklucza przyjęcie wprost zasady wyznaczania z urzędu gdyż tutejszy Organ nie posiada wiedzy o preferencjach wyboru kariery zawodowej osób, które mógłby wyznaczyć stosując metodę ustawową. Nabór do czynności urzędowych jest otwarty przez cały rok.

Do składanego w/w dołącza się kopie dokumentów:

- Dyplom lekarza weterynarii

- Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarzaweterynarii

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

- Aktualne badanie lekarskie, poświadczające zdolność do wykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia

- Dokument potwierdzający tytuł ubezpieczeń społecznych

- Oświadczenie z numerem rachunku bankowego

 

Rozpatrywanie kwalifikacji:

Osoby składające dokumenty ewidencjonowane są w sekretariacie Inspektoratu a następnie wpisywane na listę zgodnie z porządkiem zgłaszania. W/w dokumentację składa i weryfikuje pod względem kompletności, referent ds. obsługi sekretariatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, zapoznaje się z dokumentami złożonymi wraz z formularzem gotowości do wyznaczenia zgodnie z określonymi poniżej kryteriami, kiedy z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji.

Decyzję o wyznaczeniu lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej podejmuje jednoosobowo zgodnie z delegacją ustawową Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, dokonując wyboru spośród osób spełniających kryteria określone w niniejszym zarządzeniu oraz po zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę z przepisów weterynaryjnych w tym znajomość specyficznych wymagań państw trzecich. Zgodnie z zapisami sekcja II rozdział IV Kwalifikacje zawodowe lit. A rozporządzenia (WE) 854/2004 w określonych przypadakach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie może odstąpić od wymogu zaliczania testu.  Decyzje o wyznaczeniu podpisywane są na czas określony. Podstawowy okres wyznaczenia wynosi 4 miesiące. Dopuszcza się wydłużenie lub skrócenie okresu w zależności od indywidualnych sytuacji wynikających z przebiegu dotychczasowego wyznaczenia lub doświadczenia zawodowego i posiadanych kompetencji.

 

Kryteria konieczne:

Dyplom lekarza weterynarii

Prawo wykonywania zawodu (lekarze weterynarii)

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (długoletnia praktyka w wykonywaniu czynności związanych z nadzorami nad ubojem, rozbiorem lub przetwórstwem) lub stażu

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań dowykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia.

Tytuł do ubezpieczeń społecznych

 

Kryteria dodatkowe:

 

Dodatkowe kwalifikacje uzyskane przez kandydata (szkolenia, specjalizacje, kursy)

Doświadczenie zawodowe (praca w IW)

Prawidłowość wykonywania powierzonych czynności (w przypadku przedłużenia umowy)

Bezstronność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków (w przypadku przedłużenia umowy).

 

Test sprawdzający:

Test sprawdzający wiedzę z przepisów weterynaryjnych w tym znajomość specyficznych wymagań państw trzecich przeprowadzany jest dla wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego przynajmniej raz w roku oraz w sytuacji zmian istotnych zmian legislacyjnych, w trakcie wyznaczenia, w dowolnym czasie przed kolejnym wyznaczeniem.

Uchylenie decyzji, o której mowa wyżej i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w przypadku:

1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;

5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną;

a także po złożeniu wniosku przez:

a) kierownika zakładu higieny weterynaryjnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. I,

b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a.

(przepisy o uchyleniu decyzji są zgodne z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1077 ze zmianami)

 

Zarządzenie nr 15/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016r. - pobierz