toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Ogłoszenie MRiRW w tej sprawie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

ZAŁĄCZNIK - Program wsparcia

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 14 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 6/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

z dnia 14 lipca 2021 r.

uchylające Rozporządzenie nr 6/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie nr 6/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych (Dz. Urz. Woj. Łódź z 2021. poz. 2149).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu łęczyckiego.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie Izabela Antonkiewicz

ROZPORZĄDZENIE NR 9/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 14 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 4/2021 z dnia 14 maja 2021r w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 9/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

z dnia 14 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 4/2021 z dnia 14 maja 2021r w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie nr 4/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2021, poz.2148).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu kutnowskiego.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 5 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 2/2021 z dnia 7 maja 2021r.ze zmianami w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

z dnia 5 lipca 2021 r.

uchylające Rozporządzenie nr 2/2021 z dnia 7 maja 2021r.ze zmianami w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 7 maja 2021 r. ze zmianami w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2021, poz.2038).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu kutnowskiego.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie Izabela Antonkiewicz  

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

Ulotki informacyjne dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu

W związku z sytuacją epidemiologiczną przekazujemy, opracowaną przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ulotkę dla hodowców drobiu informującą o zasadach bioasekuracji gospodarstw i przeciwdziałania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Więcej informacji na stronie: www.krd-ig.com.pl

Ulotka-Bioasekuracja-HPAI – pdf

Ulotka-Bioasekuracja-HPAI –jpg