toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Wniosek o wpisanie podmiotu do systemu TRACES

Poniżej do pobrania wniosek o wpisanie podmiotu do systemu TRACES.

Pobierz:

Wniosek_o_wpisanie_podmiotu_do_traces.docx

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT – BIOASEKURACJA

W związku z publikacją w Dz. U. KE  L129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje pierwszy dokument dotyczący wdrożenia ww. nowego aktu prawnego, opisujący sposób wdrożenia i interpretacji wymagań zawartych w załączniku II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 Pobierz:

Załącznik 1 Wytyczne

Załącznik 2 Rozporządzenie

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

 

Poniżej zamieszczamy zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków.

POBIERZ:

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków.pdf

Nie ryzykuj - zaszczep się!

Trwają zapisy kolejnych roczników według harmonogramu.

Link do spotu promującego szczepienia przeciw COVID-19:

https://www.facebook.com/watch/?v=127264382670181

Rozporządzenie uchylające obszary HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz.1087).

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński

 

Pobierz Rozporządzenie

Zgłoszenie planowanej wysyłki zwierząt

Zgłoszenie planowanej wysyłki zwierząt.

Osoba wysyłająca żywe zwierzęta do państw UE i do krajów trzecich (poza UE) powinna złożyć wniosek o wystawienie świadectwa Traces do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie co najmniej na 24 godziny przed planowaną wysyłką.

Za wydanie świadectwa pobierana jest opłata 25 zł (opłata zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej(Dz. U. z 2013 r. poz. 388)).

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-domowymi-poza-ue

Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

 

 Wniosek:

Pobierz - Wniosek legalizacja paszportu - wersja Word

Pobierz - Wniosek legalizacja paszportu - wersja PDF

 

 Wniosek:

Pobierz - Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia handlu TRACES - wersja Word

Pobierz - Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia handlu TRACES - wersja PDF

Życzenia Świąteczne