toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Zmiana numerów

UWAGA !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o zmianie numeru telefonu stacjonarnego oraz numeru fax Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. Aktualne numery to:

 TEL: (24) 337- 17-00

FAX: (24) 337-17-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r w związku z z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie 

Wzór formularza kontroli

Jak skutecznie chronić swoje gospodarstwo przed afrykańskim pomorem świń (ASF) ?

 

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików. 

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę: nagłe padnięcia świń; wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach; duszność; pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka - często z domieszką krwi; wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych; ronienia u prośnych macior.

W przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do: izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt; wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych; nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny: nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego; nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego; unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie; zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne; zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni); rezygnacja z udziału w polowaniach; nie wnoszenie do gospodarstw części dzików; zachowanie podstawowych zasad higieny: odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac, okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi; zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich; uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Wszystkie informacje na temat choroby oraz jej rozprzestrzeniania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie

Szanowny Rolniku Pamiętaj!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR  w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny. 

Informacja o dniu wolnym

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje że: 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 9 września 2017r. (sobota).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie z dniem 6 kwietnia br.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4.04.2017 r.