toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

W poniedziałek 24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie czynny w sobotę, 15 grudnia 2018 r.

Wścieklizna

 

  1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

  1. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie, powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.

 

Pobierz ulotkę

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, oraz zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

 

Dnia 04 maja 2018r. (piątek) urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie otwarty dnia 19 maja 2018r. (sobota).

Nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1077 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia

Rodzaj czynności:

- przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji.

Na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

Pobierz informacje szczegółowe

Zmiana numerów

UWAGA !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o zmianie numeru telefonu stacjonarnego oraz numeru fax Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. Aktualne numery to:

 TEL: (24) 337- 17-00

FAX: (24) 337-17-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r w związku z z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie 

Wzór formularza kontroli

Jak skutecznie chronić swoje gospodarstwo przed afrykańskim pomorem świń (ASF) ?

 

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików. 

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę: nagłe padnięcia świń; wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach; duszność; pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka - często z domieszką krwi; wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych; ronienia u prośnych macior.

W przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do: izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt; wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych; nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny: nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego; nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego; unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie; zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne; zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni); rezygnacja z udziału w polowaniach; nie wnoszenie do gospodarstw części dzików; zachowanie podstawowych zasad higieny: odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac, okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi; zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich; uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Wszystkie informacje na temat choroby oraz jej rozprzestrzeniania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie