Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że hodowcy świń zobowiązani są do:

  • przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka w swoim gospodarstwie w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.Przedstawione dokumenty są skierowane do rolników jako pomoc przy wdrożeniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) tj.: § 21 oraz § 23.5. Jak również Zalecenie Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 62, str. 20).

Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika.