Od 01 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016r. poz. 1961). W związku z przepisami wyżej wymienionej ustawy Inspekcja Weterynaryjna zyskała kompetencje do sprawowania nadzoru nad żywnością złożoną (zawierającą środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego) oraz nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.

         Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego obowiązują wymagania zawarte w Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). Wymagania zawarte w wymienionym rozporządzeniu są to wymagania ogólne, podstawowe, jednak najważniejsze, przy prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

         Informacje dotyczące maksymalnych ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób jej dokumentowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.