Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego obejmuje:

◾zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie, badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,

◾sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,

◾sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,

◾sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,

◾sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,

◾sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,

◾kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,

◾sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,

◾sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

◾sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania.