Zespół ds. pasz i utylizacji

Imię i nazwiskoTelefon Nr wewnętrznyE-mail
Izabela Gębka-Lewandowska
Starszy Inspektor Weterynaryjny Koordynator Zespołu
887-440-443 509i.gebka-lewandowska@piw.kutno.pl
Krystyna Marańda
Inspektor Weterynaryjny
 530-309-951509k.maranda@piw.kutno.pl
Anna Balińska
Inspektor Weterynaryjny
530-006-871509a.balinska@piw.kutno.pl 
Imię i nazwiskoTelefon Nr wewnętrznyE-mail
Justyna Mierzejewska
Starszy Inspektor

Inspektor Weterynaryjny Koordynator Zespołu
530-535-779 512j.mierzejewska@piw.kutno.pl 
Ewa Krasuń
Inspektor Weterynaryjny
 531-353-362517e.krasun@piw.kutno.pl
Monika Wojciechowska
Inspektor Weterynaryjny
661-222-053518m.wojciechowska@piw.kutno.pl
Wiktora Ryś
Inspektor Weterynaryjny
530-312-633517w.rys@piw.kutno.pl
Marta Czapla
Inspektor Weterynaryjny
531-358-050517m.czapla@piw.kutno.pl
Sara Świątecka
Starszy Kontroler Weterynaryjny
530-311-095513s.swiatecka@piw.kutno.pl 
Aleksandra Bergier-Żukowska
Starszy Kontroler Weterynaryjny
Ewa Kujawa
Inspektor Weterynaryjny
Imię i nazwiskoTelefon Nadzorowany zakładE-mail
Magdalena Tyc
Starszy Inspektor Weterynaryjny
667-222-074 ANIMEX K1m.tyc@piw.kutno.pl
Katarzyna Oswald-Stępniak
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 661-574-312ANIMEX K1k.oswald-stepniak@piw.kutno.pl
Magdalena Zakrzewska
Inspektor Weterynaryjny
ANIMEX K1m.zakrzewska@piw.kutno.pl
Izabela Antonkiewicz
Starszy Inspektor Weterynaryjny
530-535-339ANIMEX K2i.antonkiewicz@piw.kutno.pl
Aleksandra Cieplak
Inspektor Weterynaryjny
663-222-078ANIMEX K2a.cieplak@piw.kutno.pl
Marlena Dania-Wilk
Starszy Inspektor Weterynaryjny
665-222-096ANIMEX K4m.dania-wilk@piw.kutno.pl
Adam Prusik
Starszy Inspektor Weterynaryjny
667-222-048ANIMEX K4a.prusik@piw.kutno.pl 

Do zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:

◾kontrolowanie w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach, punktach skupu, sprzedaży i odbioru, środkach transportu żywności oraz we wszystkich innych miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla szeroko rozumianej produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wprowadzania ich do obrotu na rynek wewnątrzkrajowy ( w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich przez podmioty zajmujące się:

◾ubojem zwierząt rzeźnych,

◾rozbiorem i przetwórstwem ich mięsa,

◾produkcją mięsa mielonego i produktów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej,

◾skupem zwierząt łownych;

◾pozyskiwaniem, odbiorem, sprzedażą i przetwórstwem mleka surowego, ryb, jaj konsumpcyjnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także ich przechowywaniem, przepakowywaniem i transportem;

◾kontrolowanie zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego w wymagane dokumenty weterynaryjne, w szczególności w handlowe dokumenty identyfikacyjne, świadectwa zdrowia i inne oraz przestrzegania wymagań w zakresie znakowania i pakowania tych produktów;

◾kontrolowanie warunków, trybu i realizacji kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, w tym przestrzeganie zasad i funkcjonowania systemu kontroli HACCP;

◾kontrolowanie prawidłowości sposobu badania przed – i poubojowego zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz postępowania z rybami, jajami konsumpcyjnymi, gotowymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy produkcji i pozyskiwaniu żywności oraz nadzorowanie prawidłowego sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa zwierząt rzeźnych, w tym dzienników badania;

◾prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łączne z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;

◾przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

◾gromadzenie i przekazywanie informacje dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych w ramach urzędowych badań monitoringowych i kontrolnych surowców i produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zapewnienia jej właściwej jakości zdrowotnej;

◾prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (w zakresie działania Zespołu) oraz ewidencji terenowych obwodów badania zwierząt i mięsa;

◾koordynowanie badań substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia i środkach żywienia zwierząt na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego;

◾kontrolowanie szczegółowych warunków weterynaryjnych w podmiotach akwakultury;

◾nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.