Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Imię i nazwiskoTelefon Nr wewnętrznyE-mail
Aleksandra Cieplak
Kierownik zespołu
531-358-050512a.cieplak@piw.kutno.pl
Sara Świątecka
Kontroler weterynaryjny
530-311-095  513s.swiatecka@piw.kutno.pl 
 Aleksandra Bergier-Żukowska
  Inspektor weterynaryjny
530-338-386 513a.bergier@piw.kutno.pl
 Ewa Kujawa
 Inspektor weterynaryjny
 513e.kujawa@piw.kutno.pl 
Monika Wojciechowska
Inspektor weterynaryjny
530-006-871 512m.wojciechowska@piw.kutno.pl
Krystyna Marańda
Inspektor weterynaryjny
530-309-951 509k.maranda@piw.kutno.pl
Magdalena Tyc
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 –m.tyc@piw.kutno.pl
Grażyna Tomaszewska
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 – –g.tomaszewska@piw.kutno.pl
Katarzyna Oswald Stępniak
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 – –k.oswald-stepien@piw.kutno.pl
Wiktoria Ryś
Inspektor Weterynaryjny
530-312-633w.rys@piw.kutno.pl
Ewa Krasuń 
Inspektor Weterynaryjny
531-353-362512e.krasun@piw.kutno.pl
Justyna Mierzejewska
Kontroler Weterynaryjny
530-535-779j.mierzejewska@piw.kutno.pl

Do zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:

◾kontrolowanie w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach, punktach skupu, sprzedaży i odbioru, środkach transportu żywności oraz we wszystkich innych miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla szeroko rozumianej produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wprowadzania ich do obrotu na rynek wewnątrzkrajowy ( w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich przez podmioty zajmujące się:

◾ubojem zwierząt rzeźnych,

◾rozbiorem i przetwórstwem ich mięsa,

◾produkcją mięsa mielonego i produktów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej,

◾skupem zwierząt łownych;

◾pozyskiwaniem, odbiorem, sprzedażą i przetwórstwem mleka surowego, ryb, jaj konsumpcyjnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także ich przechowywaniem, przepakowywaniem i transportem;

◾kontrolowanie zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego w wymagane dokumenty weterynaryjne, w szczególności w handlowe dokumenty identyfikacyjne, świadectwa zdrowia i inne oraz przestrzegania wymagań w zakresie znakowania i pakowania tych produktów;

◾kontrolowanie warunków, trybu i realizacji kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, w tym przestrzeganie zasad i funkcjonowania systemu kontroli HACCP;

◾kontrolowanie prawidłowości sposobu badania przed – i poubojowego zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz postępowania z rybami, jajami konsumpcyjnymi, gotowymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy produkcji i pozyskiwaniu żywności oraz nadzorowanie prawidłowego sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa zwierząt rzeźnych, w tym dzienników badania;

◾prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łączne z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;

◾przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

◾gromadzenie i przekazywanie informacje dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych w ramach urzędowych badań monitoringowych i kontrolnych surowców i produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zapewnienia jej właściwej jakości zdrowotnej;

◾prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (w zakresie działania Zespołu) oraz ewidencji terenowych obwodów badania zwierząt i mięsa;

◾koordynowanie badań substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia i środkach żywienia zwierząt na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego;

◾kontrolowanie szczegółowych warunków weterynaryjnych w podmiotach akwakultury;

◾nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.