Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie pozyskiwania przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy.

Ubój gospodarczy zwierząt na użytek własny może być prowadzony przez hodowców pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.).

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane. Mięso pochodzące z uboju gospodarczego może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny (rolnika lub jego rodziny), co oznacza, że nie może podlegać sprzedaży.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddawane są zwierzęta:

◾zdrowe,

◾które nie pochodzą z gospodarstw lub obszaru podlegającemu ograniczeniom, nakazom lub zakazom wydawanym na podstawie przepisów o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych,

◾po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego, jeżeli przed podaniem ubojowi zwierzę je przyjmowało,

◾dodatkowo, w obszarach objętych różnymi restrykcjami związanymi z występowaniem ASF obowiązuje również postępowanie zgodnie z § 2 a w/w rozporządzenia, zgodnie z którym m.in. świnie poddawane ubojowi muszą zostać poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku ich uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu (przy czym w obszarze zagrożenia obowiązkowo pobiera się próbki do badań w kierunku ASF, natomiast w obszarze objętym ograniczeniami próbki te pobiera się, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o uboju zwierząt na użytek własny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na co najmniej 48 godziny przed dokonaniem uboju posiadacz zwierzęcia ma obowiązek poinformować powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Powiadomienie o zamiarze uboju powinno zawierać:

◾imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,

◾imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo (w przypadku uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane),

◾gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

◾numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek takiego oznakowania,

◾miejsce i termin uboju,

◾imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje) !!!,

◾dane mające na celu ułatwienie kontaktu, w szczególności telefon kontaktowy do osoby powiadamiającej,

◾oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka (dotyczy uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz).

Produkcja mięsa na użytek własny wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, między innymi koniecznością przeprowadzania badania w kierunku włośnicy – w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka – w przypadku cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że zostało wyznaczone laboratorium nieakredytowane w celu przeprowadzania badania w kierunku włośnicy:

Gabinet Weterynaryjny Veterinus, ul. Łowicka 22 ,   99-120 Piątek

Gabinet Weterynaryjny ” Duże – małe” Załusin 22, 99-311 Załusin

W gospodarstwie, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa, powinno być wyznaczone miejsce lub pomieszczenie przeznaczone do:

◾ogłuszania, wykrwawiania i wytrzewiania zwierząt,

◾przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1069/2009, w tym materiału szczególnego ryzyka, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Miejsce lub pomieszczenie, w których odbywa się wytrzewianie tusz, powinny:

◾być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie,

◾zapewniać odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na przeprowadzanie wszelkich działań w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu mięsa,

◾mieć dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie jednocześnie informuje hodowców o obowiązku złożenia, w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce.