Minimalne wymagania jakie muszą być spełnione, aby otrzymać zaświadczenie o spełnieniu warunków sanitarno – weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka surowego:

 1. Decyzja o stadzie wolnym od chorób zakaźnych wystawiona na właściciela gospodarstwa.
 2. Aktualną dokumentację badań wody wykazującą odpowiednią jej jakość ( aktualizacja raz w roku).
 3. Aktualny przegląd dojarki (aktualizacja raz w roku)
 4. Aktualne badania sanitarne – epidemiologiczne osób przeprowadzających dój.
 5. Wyniki badań mleka dostarczone przez mleczarnie ( przechowywaną przez okres 5 lat)
 6. Dokumentację leczenia zwierząt gospodarskich przechowywaną przez okres 5 lat od momentu wystawienia przez lekarza wolnej praktyki.
 7. Izolatka dla zwierząt chorych, lub podejrzanych o chorobę.
 8. Powierzchnia – podłogi i ściany łatwe do mycia i czyszczenia w pomieszczeniu, gdzie znajduje
  się basen i w pomieszczeniu, w którym znajduje się aparat chłodniczy, a także zainstalowanie urządzeń do mycia rąk dla osób prowadzących dój i innych mających kontakt z mlekiem surowym ( bieżąca woda, mydło w płynie, papierowe ręczniki, umywalka z odpływem do kanalizacji).
 9. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń wymienionych w pkt. 8 przed zwierzętami, gryzoniami
  i owadami ( szczelność drzwi, okien, siatki w oknach uchylnych zabezpieczające przed owadami, drzwi obite blachą, brak niezabezpieczonych otworów w ścianach, posadzce, suficie).
 10. Zwierzęta utrzymywane w dobrej kondycji.
 11. Obora z dostępem światła, czyste ściany – regularne bielenie.
 12. Sprzęt do doju, schładzania i przelewania mleka łatwy do czyszczenia, mycia i dezynfekcji.
 13. Środki używane do mycia i dezynfekcji posiadające atest – zatwierdzone przez właściwe władze.
 14. Oznakowanie pomieszczeń o zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
 15. Maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa
  w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego.
 16. Możliwość sprawdzenia temperatury, w której przechowywane jest mleko surowe – termometr zamontowany przy basenie lub dostępny termometr, którym możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury mleka (rtęciowy, alkoholowy).
 17. Posiadanie na stanie w gospodarstwie czystej odzieży roboczej przeznaczonej do użycia przy doju przez osoby wykonujące tę czynność.
 18. Wyznaczone miejsce do składowania środków do dezynfekcji, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że warunki weterynaryjne dotyczące pozyskiwania mleka surowego do skupu są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. oraz Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – pdf

Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 17 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie


Wniosek o odwołanie decyzji wstrzymującej dostawy mleka do mleczarni – pdf

Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie


Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 17 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie