KOMUNIKAT Nr 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łęczyckiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków – 13.12.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje, iż w dniu 12 grudnia 2021 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono wysoce zjadliwą grypą ptaków H5N1 w próbkach narządów pobranych od padłego żurawia , którego zwłoki w dniu 09.12.2021 r. znaleziono na posesji w miejscowości Gledzianówek, gmina Witonia, powiat łęczycki.

Wyizolowany podtyp wirusa H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi też możliwe zagrożenie dla ludzi. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje i przypomina, że na obszarze, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt grypy ptaków, podtyp H5N1 tj. w granicach administracyjnych miejscowości Gledzianówek oraz na pozostałym obszarze powiatu łęczyckiego i kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) na mocy których zakazuje się :

1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów drobiu hodowlanego, przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi.

2. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki , a także karmienia i pojenia na zewnątrz budynków,

3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto na mocy ww. przepisów nakazuje się:

1. zgłoszenie każdego przypadku zachorowania lub padnięcia dzikiego ptactwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie,

2. zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

3. zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich ptaków oraz przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków oraz utrzymywanie drobiu i innych ptaków w sposób wykluczający ich dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

4. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami,

5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, a także stałe nasączanie tych mat środkiem dezynfekcyjnym o udowodnionym działaniu wirusobójczym,

6. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu, z przekazaniem informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpienia objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy,

7. zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków zwiększonej śmiertelności u dzikich ptaków oraz powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie apeluje do wszystkich osób o ścisłe przestrzeganie ww. obowiązków, które składają się na pojęcie bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji), mającego na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa ptasiej grypy z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach w warunkach fermowych i jednocześnie informuje, że za nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie będą wymierzane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne zgodne z art. 85a, rozdział lOa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421. Ponadto osoby łamiące powyższe zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk ptasiej grypy.

Pobierz Komunikat